08.12.2021 10:48:47
PROSAFE (CHI-X)
1.09
NOK
0.00
0.00%
07.12.2021 16:20