27.02.2020 03:55:00
KONGSBERG AUTO (CHI-X)
4.6350
NOK
0.06
1.31%
26.02.2020 17:30