15.11.2019 18:31:07
EURAZEO (CHI-X)
62.20
EUR
0.75
1.22%
15.11.2019 17:30