08.05.2021 18:46:31
GLAXOSMITHKLINE
18.62
USD
0.04
0.22%
07.05.2021 21:25