12.06.2021 22:39:22
NOVO-NORDISK B
63.00
CHF
13.50
27.27%
24.04.2020 17:36